Văn hóa xã hội

Gia đình là cội nguồn sức mạnh, thành trì quan trọng nhất của mỗi con người

11/07/2019 03:59
    Màu chữ Cỡ chữ

Gia đình là tế bào của xã hội, nơi duy trì nòi giống, là môi trường quan trọng hình thành, nuôi dưỡng và giáo dục nhân cách con người, bảo tồn và phát huy văn hóa truyền thống tốt đẹp, chống lại các tệ nạn xã hội, tạo nguồn nhân lực phục vụ sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định: “Nhiều gia đình cộng lại mới thành xã hội, gia đình tốt thì xã hội mới tốt, xã hội tốt thì gia đình càng tốt. Hạt nhân của xã hội là gia đình”.

 

Thí sinh tham gia Hội thi Ngày gia đình hạnh phúc

Trải qua nhiều thế hệ, gia đình Việt Nam được hình thành và phát triển với những chuẩn mực giá trị tốt đẹp góp phần xây dựng bản sắc văn hóa dân tộc. Những giá trị truyền thống quý báu như lòng yêu quê hương, đất nước, lá lành đùm lá rách, thủy chung, hiếu nghĩa, cần cù sáng tạo trong lao động, bất khuất, kiên cường vượt qua mọi khó khăn, thử thách… đã được các thế hệ gia đình Việt Nam giữ gìn, vun đắp và phát huy trong suốt quá trình lịch sử dựng nước và giữ nước. Qua nhiều thời kỳ phát triển, cấu trúc và quan hệ trong gia đình Việt Nam có những thay đổi, nhưng những chức năng cơ bản của gia đình luôn tồn tại và gia đình vẫn là một nhân tố quan trọng, không thể thiếu trong sự phát triển của quê hương, đất nước.

Đối với huyện Phú Tân trong thời gian qua luôn được huyện ủy, UBND huyện quan tâm tập trung chỉ đạo tăng cường công tác gia đình. Các ban, ngành, đoàn thể, các tổ chức chính trị, xã hội đã và đang phối hợp tổ chức thực hiện những hoạt động thích hợp đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân tham gia phong trào“Xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc", xây dựng gia đình văn hóa, xây dựng gia đình đạt chuẩn nông thôn mới...từ đó đời sống của đại bộ phận các gia đình được nâng lên đáng kể, nhất là về đời sống văn hóa tinh thần không ngừng được khởi sắc… kết quả toàn huyện đã xây dựng 75 câu lạc bộ gia đình hạnh phúc, 184 câu lạc bộ xây dựng gia đình phát triển, 150 nhóm phòng chống bạo lực gia đình, 250 địa chỉ tin cậy với hơn 2000 thành viên tham gia, đã thường xuyên tổ chức các hoạt động giao lưu, tọa đàm xây dựng gia đình hạnh phúc gắn các hoạt động văn hóa văn  nghệ, xây dựng gia đình văn hóa…đó những hoạt động thật sự có ý nghĩa, nhằm tạo ra sự giao lưu hoạt động giữa các gia đình, sự chia sẻ trong công tác xây dựng gia đình ngày càng được tốt hơn.

Mặc dù đã đạt được những kết quả nêu trên, song đứng trước những tác động của thiên tai hạn hán, mặc trái tiêu cực của nền kinh tế thị trường, nhiều  giá trị đạo đức truyền thống tốt đẹp của gia đình như hiếu nghĩa, thủy chung, kính trên nhường dưới…đang có biểu hiện xuống cấp, đã ảnh hưởng rất lớn đến đời sống của các gia đình, nhất là đối với các gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Việc thực hiện công tác gia đình và nâng cao chất lượng hoạt động các câu lạc bộ xây dựng gia đình no ấm, bình đẵng, tiến bộ, hạnh phúc còn hạn chế cả về nội dung lẫn hính thức. 

Vì vậy trong thời gian tới, Ban Chỉ đạo công tác gia đình huyện tiếp tục triển khai có hiệu quả Chỉ thị số 49 ngày 21 tháng 02 năm 2005 của Ban bí thư (khóa IX) về “Xây dựng gia đình thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước” và Quyết định số 629 ngày 29 tháng 5 năm 2012 của Thủ Tướng Chính Phủ về việc phê duyệt Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn 2030. Trọng tâm là thực hiện tốt các nhiệm vụ, giải pháp sau đây:

Một là: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành, gia đình và cộng đồng về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của gia đình, bởi vì gia đình có vai trò rất lớn trong việc hình thành và phát triển của xã hội, góp phần xây dựng, tô thắm, làm rạng rỡ thêm bản sắc văn hóa dân tộc; là nơi duy trì nòi giống, là môi trường quan trọng hình thành, nuôi dưỡng và giáo dục nhân cách con người…chúng ta phải xem việc “ Giữ gìn và phát huy truyền thống văn hóa ứng xử tốt đẹp trong gia đình”  là công việc quan trọng, phải được vun đắp hằng ngày, hằng giờ và phải thường xuyên đổi mới nội dung và giải pháp truyền thông về gia đình, nâng cao hiểu biết về Luật Hôn nhân và Gia đình, Luật Phòng, chống bạo lực gia đình, Luật  bình đẳng giới, cùng các kiến thức, kỷ năng về cuộc sống gia đình. Tích cực tuyên truyền giáo dục những giá trị truyền thống của gia đình Việt Nam, thường xuyên nêu gương người tốt, việc tốt, tổ chức các hình thức liên hoan, hội thi hội diễn, tuyên dương, khen thưởng các gia đình tiêu biểu. Đồng thời cũng phê phán những biểu hiện không đúng,  không lành mạnh ảnh hưởng đến cuộc sống gia đình.

Hai là: Thực hiện có hiệu quả công tác xóa đói, giảm nghèo, nâng cao chất lượng cuộc sống gia đình, tập trung nguồn lực, thực hiện mạnh mẻ và đồng bộ các giải pháp phát triển kinh tế hộ gia đình ở vùng nông thôn, hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn vươn lên thóa nghèo ổn định cuộc sống.  Chủ động kiểm soát và giải quyết các nguyên nhân sâu xa dẫn đến bạo lực gia đình, ly hôn, ly thân, xâm hại tình dục trẻ em, tình trạng bất bình đẵng giới trong gia đình. Tăng cường hổ trợ, giúp đở các gia đình thực hiện tốt các chức năng cơ bản của gia đình, bảo đãm thực hiện đầy đủ các quyền và trách nhiệm của các thành viên trong gia đình, đặc biệt là đối với trẻ em, người cao tuổi, phụ nữ có thai, nuôi con nhỏ; tăng cường xử lý người vi phạm chế độ chăm sóc, nuôi dưỡng ông, bà, cha mẹ theo quy định của pháp luật.

Ba là: Tăng cường hơn nữa sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền và các ban ngành đối với công tác gia đình, mà cụ thể là  đưa nội dung công tác gia đình và phòng chống bạo lực gia đình vào trong các kế hoạch, chương trình công tác thường xuyên của các cấp ủy Đảng, chính quyền và của các ngành để chỉ đạo, nhất là thực hiện có hiệu quả Chiến lược công tác gia đình, đẩy mạnh các hoạt động phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, phát triển phong trào “Ông, bà, cha, mẹ mẫu mực, con, cháu hiếu thảo”, chú trọng nhân rộng các mô hình xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc.

Với ý nghĩa và tầm quan trọng của gia đình là cội nguồn sức mạnh, thành trì quan trọng nhất của mỗi con người, tin tưởng rằng các cấp, các ngành và mọi gia đình hãy cùng nhau chung tay thực hiện thắng lợi mục tiêu: Xây dựng gia đình Việt Nam no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, thật sự là tổ ấm của mỗi người, là tế bào lành mạnh của xã hội./.

 

Nguyễn Văn Dũ

Các tin khác

Bản đồ hành chính;pt.bdhc

Display portlet menu
end portlet menu bar
Warning

Warning

Invalid configuration found. Contact the administrator.

 
Thành phố
Thời tiết hiện tại
Loading
Nhiệt độ: 27°C
Độ ẩm: 76%
Tốc độ gió: 7km/h